logo_outline X 10v2

Werkgroep Zevenellen

Informatie

Ecoservice Europe stelt zich voor

Nieuw bedrijf op bedrijventerrein Zevenellen?

Maandag, 5 juni, j.l. is er in Buggenum een presentatie geweest van een potentiële nieuwkomer op het bedrijventerrein in ontwikkeling Zevenellen. EcoService Europe gaf een toelichting op hun plannen voor geïnteresseerden en omwonenden van Zevenellen.

De Werkgroep Zevenellen van de Dorpsraad Haelen was aanwezig en heeft een kort verslag gemaakt.

Door gemeente Leudal is in 2013 in het bestemmingsplan vastgelegd dat er bedrijven gevestigd mogen worden tot zwaarte categorie 4 en 5. Dit geldt voor een gedeelte van het terrein.

Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ) verkopen de percelen. Daarnaast zijn Enexis en Attero eigenaar van enkele percelen (oa. het energieverdeelstation).

Notitie visie-strategie Zevenellen

De dorpsraad zit in de klankbordgroep Zevenellen, heeft daarin echter geen zeggenschap. De dorpsraad volgt de ontwikkelingen op het Zevenellen terrein met een kritische blik en stelt kritische vragen. Vooral zet de dorpsraad zich in om de impact op de leefomgeving tot een minimum te beperken.In de zomer van 2022 heeft de werkgroep Zevenellen zijn visie op Zevenellen geformuleerd en die naar de gemeente gestuurd. In die visie stelt de dorpsraad:

De gemeente moet het overzicht bewaken van:

  • De te verwachten milieueffecten van alle bedrijven
  • De calamiteitenplannen van alle bedrijven
  • De verkeersbewegingen van alle bedrijven

Zo brengen we de zorgen van de burgers over naar de gemeente. 

Specifiek kijken we onder andere naar toekomstige verkeersbewegingen en het aspect verkeersveiligheid. Het aantal verkeersbewegingen op de Roermondseweg zal in twee richtingen aanzienlijk toenemen met overlast tot gevolg. Op aandringen van de dorpsraad en omwonenden hebben recent verkeerstellingen plaatsgevonden bij de huidige situatie. Deze dienen als basis om de toekomstige verkeerstroom in te schatten en om eventueel noodzakelijke wegaanpassingen te doen.

In december 2021 heeft de gemeente Leudal een strategische visie vastgesteld: “Mooi leven in Leudal”. Daarin spreekt de gemeente de ambitie uit om koploper te worden op het gebied van duurzaamheid. De dorpsraad vindt dat de gemeente deze ambitie maximaal moet waarmaken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenellen.

Deze werkgroep zoekt nog versterking; specifiek mensen die kennis hebben op dit terrein nodigen we uit aan te sluiten

Leden van de werkgroep:
Dorpsraad : Frans van Poppel, Koos Baats
Adviseurs: Peter Smeets en Jan Roumen

© 2023 Amarillo Media