INFORMATIEAVOND: WAT GEBEURT ER IN HAELEN?

      Reacties uitgeschakeld voor INFORMATIEAVOND: WAT GEBEURT ER IN HAELEN?

Op woensdag 30 januari was Zaal Aldenghoor goed volgelopen. De Dorpsraad Haelen was zeer verheugd met de grote belangstelling van de inwoners, die graag de geboden kans grepen om de ontwikkelingen in onze kern te bespreken met lokale politici. Dat was dan ook de positieve insteek.

Des te spijtiger was het om te moeten constateren dat het college van Burgemeester en Wethouders schitterde door afwezigheid. Men had zich schriftelijk afgemeld, dat wel, met de mededeling dat men alleen aan de bijeenkomst wenste deel te nemen indien men zelf de agenda zou kunnen bepalen. De hilariteit die deze voorgelezen mededeling in de zaal veroorzaakte, was veelzeggend.

Gelukkig waren er wel raadsleden die de dialoog aangingen, hoewel ze schijnbaar niet allemaal het podium op durfden. Een viertal deed dat wel: Mathieu Wagemans (Ronduit Open), Peter van Melick (CDA), Jordi Vissers (VVD) en Leon Linssen (Samen Verder). Onder de bezoekers in de zaal waren ook Richard Verheul (Leudal Sociaal) en Andre Kierkels (D66), maar die mengden zich niet in de discussie. Progressief Akkoord Leudal (PAL) had zich afgemeld vanwege de eigen fractievergadering die gelijktijdig plaatsvond.

Har Haans gaf vervolgens inzicht in hoe de Dorpsraad, en daarmee hopelijk ook de kern Haelen nieuw leven ingeblazen wordt. Kennis is, behalve via de enorme respons vanuit de Haelense bevolking, ook opgedaan in Ell. Daar laat een andere, nog kleinere gemeenschap, immers zien waartoe gebundelde krachten in staat zijn. Maar dan moet er wel bereidheid zijn tot communicatie. En daar schort het nog wel eens aan, aan de zijde van de gemeente. Zelfs een persoonlijk bezoek van een vertegenwoordiging van de Dorpsraad aan de gemeente om te praten over de leegstand, leverde bijvoorbeeld niet veel meer informatie op dan dat er circa zes gegadigden zouden zijn voor het oude gemeentehuis. Wie dat waren, werd ondanks toezeggingen nooit duidelijk, zodat het voor de Dorpsraad ook niet mogelijk was met een gedegen conceptplan hierover te komen.

Communicatie was ook een struikelblok bij een poging tot overleg met de exploitanten van Landgoed Leudal over een oplossing voor het zwerfvuil, dat bewoners her en der achterlaten. De Dorpsraad deed het voorstel voor een opruimactie met diezelfde bewoners, wat als een goed idee werd begroet. Maar daarna werd er ook van deze partij helaas niets meer vernomen.

Een algemeen heersend beeld voor wat betreft de genoemde problemen werd goed verwoord door één van de inwoners die reageerden: ‘Haelen is het dorp met de mooiste omgeving van heel Leudal. Maar inmiddels ook met de lelijkste kern.’ Een andere conclusie vanuit de zaal luidde dat de regels in Leudal blijkbaar niet voor iedereen hetzelfde zijn.

Raadslid Wagemans onderschreef zowel de klachten over het contact met de gemeente, als die over het meten met twee maten. Het contact vanuit het Leudalplein met de burgers noemde hij zelfs onverbloemd ‘een drama’. Waarmee hij nog maar eens aangaf zijn rol als volksvertegenwoordiger serieus te nemen, ook al is hij lid van een coalitiepartij. ‘Ook intern moet het beter’ zei Wagemans. Zowel oppositie- als coalitiepartijen hebben bij het college er op aangedrongen dat ook zij beter en sneller geïnformeerd dienen te worden, om zo hun werk goed te kunnen doen.

De andere raadsleden bevestigden die woorden en beloofden zich ook in te zetten om daar verbetering in aan te brengen. Peter van Melick beaamde verder de woorden van Wagemans, dat er wat betreft leegstand wel een complicerende factor is wanneer het gaat om privaatbezit. Want in dat geval zijn de mogelijkheden van de gemeente om actie te ondernemen veel beperkter. Bovendien gaf hij aan dat het niet prijsgeven van de namen van belangstellenden voor het gemeentehuis waarschijnlijk te maken heeft met de privacywetgeving. Niettemin leek hem dat het toch mogelijk moest zijn om contact te leggen met de Dorpsraad, wanneer de gegadigden zouden weten waarover het ging. Mits die gegadigden daar zelf interesse in hebben, uiteraard.

Dorpsraadvoorzitter Koos Baats benadrukte daarna nog maar eens dat samenwerking het doel is en blijft. Samenwerking tussen politiek én inwoners. Want alleen klagen helpt niet. Initiatief tonen en aanpakken wel. Bij zijn introductie van het volgende onderwerp die avond, de verplaatsing van de zogenoemde ‘centrumbushalte’, liet hij echter niet na er nog eens op te wijzen dat de vertaling van het Dorpsraadstandpunt door de gemeenteambtenaren luidde dat die Dorpsraad de verplaatsing een prima plan vindt. Dat klopt echter maar half: vanwege de veiligheid ten opzichte van de huidige situatie is het prima. Maar voor de opstapbereikbaarheid, juist voor de kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld ouderen, is de beoogde locatie Op den Dries verre van ideaal. Liefst 2421 mensen reageerden op de alternatieven die De Dorpsraad daarom aan de inwoners heeft voorgelegd. Liefst 84 procent daarvan blijkt voor verplaatsing naar het daadwerkelijke centrum van het dorp, bij het voormalige gemeentehuis of het ‘Geelenplein’.

De vier raadsleden wezen er allemaal op dat het openbaar vervoer toch vooral een zaak van de provincie is, die de concessie voor lange tijd aan Arriva gegund heeft. Maar VVD’er Vissers beaamde dat dit bedrijf toch ook gebaat is bij zo veel mogelijk reizigers. Dus het uitvoeren van druk door Dorpsraad zou, in combinatie met een eventuele lobby vanuit de gemeente, absoluut zinvol kunnen zijn om alle wensen van de inwoners kracht bij te zetten. Raadslid Linssen deed daarbij de toezegging ook bij de Dorpsraad Nunhem te vragen om steun.

Het deel van de avond na de pauze was volledig gereserveerd voor de discussie rondom Landgoed Leudal. Nadat Frans Claessens nog eens de hele geschiedenis kort had samengevat, gaf raadslid Wagemans aan dat hij vandaag vooral gekomen was om verantwoording af te leggen. Hij verdedigde daarmee zichzelf – en eigenlijk ook zijn collegaraadsleden – maar gaf tegelijkertijd aan dat hij het schandelijk vond hoe de politiek in Leudal afspraken niet is nagekomen in deze kwestie. Immers, tijdens een eerdere bijeenkomst bleek de grootste angst van de inwoners van Haelen de massale huisvestiging van arbeidsmigranten op het Landgoed te zijn. De politiek zou zich sterk maken om er voor te zorgen dat dit niet gebeurde. Het resultaat is bekend.

Opvallend moment was verder vooral het voorlezen van de – samengevatte – inhoud van het ‘compromisvoorstel’ dat Landgoed Leudal eind 2018 deed. Na een bezoek van een aantal raadsleden aan het Landgoed, op instigatie van CDA-voorman Van Helden, kwam het landgoed met voorwaarden waaraan voldaan moest worden, in ruil voor het stopzetten van alle juridische procedures tegen de gemeente Leudal. Raadslid Van Melick achtte nadere beschouwing deze avond niet meer nodig: het voorstel was nu immers toch van tafel. Hij noemde het slechts ‘een oproep tot dialoog’ die nu jammerlijk niet behandeld was. Maar toen die lezing toch doorgevoerd werd, bleek uit de reacties vanuit de zaal duidelijk dat het maar goed was dat het stuk niet langer relevantie had. Nog lang niet iedereen bleek op de hoogte te zijn van wat de eisen van Landgoed Leudal waren.

Zo zou de gemeente actief hebben moeten meewerken aan het aanwijzen en het vergunnen van locaties met een minimaal gemeenschappelijke capaciteit voor vierhonderd arbeidsmigranten in de gemeente Leudal, te exploiteren door Landgoed Leudal of een van haar rechtsvormen. En dan niet met een inspanningsverplichting, maar met een resultaatverplichting. De verlichting op sportpark Houtrust zou moeten worden aangepast, zodat die niet de in de woningen van Landgoed Leudal zou schijnen. Het handbaltoernooi zou per direct verplaatst moeten worden naar een andere locatie. De horeca zou weer moeten worden opgenomen in het bestemmingsplan, en zo ging het maar door. Het gevoel ergens aan ontkomen te zijn heerste duidelijk bij de bezoekers van de informatieavond: dit bleek geen compromis, maar een dictaat.

Nadat de aanwezigen er een beetje van bekomen waren, werd de avond uiteindelijk toch nog positief beëindigd. Want op de vraag vanuit de zaal wat er nu eigenlijk met alle inbreng ging gebeuren, vond raadslid Wagemans steun bij alledrie zijn tafelgenoten voor zijn voorstel, om gezamenlijk al die onderwerpen onder de aandacht te brengen op de plek waar de beslissingen worden genomen: de gemeenteraad. De Dorpsraad Haelen zal er op toezien dat die belofte wél wordt nagekomen…